Program konferencji
  Pobierz program konferencji w wersji PDF

PIĄTEK, 9 maja 2014
 8.30-9.00 Rejestracja

 9.00-9.15 Otwarcie konferencji

 9.15-10.15 Wykład plenarny I
prof. Witold Kwaśnicki: Poczwórna helisa: wielki rząd-wielki biznes-uniwersytety-media. Kreatywny kapitalizm (kapitalizmu kolesiów) ma już 100 lat

 10.15-10.45 Przerwa kawowa z sesją posterową

 10.45-12.15 Sesje równoległe I
Sesja IA. Psychologia pieniędzy
 1. Co dają nam pieniądze? Struktura i korelaty psychologicznych funkcji pieniędzy (M. Szawarska)
 2. Skutki myślenia o pieniądzach u dzieci w wieku przedszkolnym (S. Wygrab, A. Gąsiorowska, T. Zaleśkiewicz, K. D. Vohs)
 3. Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy (A. Kuźmińska)
 4. Symboliczne znaczenie pieniędzy a samoocena (A. Gąsiorowska, K. D. Vohs,  T. Zaleśkiewicz)
  Sesja IB. Finanse behawioralne
 1. Problemy recepcji dorobku psychologii ekonomicznej we współczesnej ekonomii polskiej (K. Fijałkowski)
 2. Koincydencja zdarzeń czy wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund (S. Majewski)
 3. Czy strategia prognostyczna wpływa na podejmowanie ryzyka? (Ł. Markiewicz, E. Kubińska, T. Tyszka)
 4. Behawioralna Teoria Portfelowa a strategie indywidualnych inwestorów giełdowych (J. Sokołowska)
 12.15-13.15 Lunch

 13.15-14.45 Sesje równoległe 
Sesja IIA. Zachowania konsumenckie
 1. Dlaczego konsumujemy na pokaz? (A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka)
 2. Czy pomiar wskaźników fizjologicznych może pomóc w lepszym rozumieniu skuteczności komunikacji marketingowej? (D. Maison)
 3. Samokontrola a decyzje konsumenckie (J. Buczny)
 4. Wpływ emocji wstrętu na postawę wobec produktu oraz decyzje zakupowe (A. Hełka, I. Stefanowicz)
Sesja IIB. Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności
 1. Wpływ doświadczenia sukcesu lub porażki w zadaniu finansowym na skłonność do podejmowania decyzji finansowych (K. Sekścińska)
 2. Niepewność i niejasność jako uwarunkowania decyzji ekonomicznych na przykładzie problemu komercjalizacji nauki (A. Domurat)
 3. Wpływ negatywnego afektu na parametry funkcji wag decyzyjnych (J. Traczyk, K. Fuławka)
 4. Wpływ sposobu przekazywania informacji o bardzo niskim prawdopodobieństwie na jej odbiór/ ocenę (S. Kołodziej, K. Idzikowska)
 14.45-15.15 Przerwa kawowa z sesją posterową

 15.15-16.45 Sesje równoległe 
Sesja IIIA. Znaczenie pracy
 1. Socjalizacja ekonomiczna a poziom wiedzy ekonomicznej polskich nastolatków (12-16 lat) (A. Trzcińska, S. Kołodziej, M. Łukasiak-Goszczyńska)
 2. Satysfakcja z wynagrodzenia a zachowania w pracy (A. Keplinger,
  E. Frątczak, K. Ławecka, P. Stokłosa)
 3. Kiedy praca cieszy? O wpływie zaangażowania, podstawowej samooceny i konfliktu rodzina - praca na potrzeby zaspokajane przez pracę oraz osiąganą satysfakcję (R. Walczak)
 4. Jak postawy wobec pracy tłumaczone są przez obszary zależności wartości Ja, gotowość do samonaprawy i odczuwany stres (M. Wojtaś, A. M. Zawadzka)
Sesja IIIB. Procesy poznawcze a podejmowanie decyzji
 1. Przekonania co do poprawności normatywnej a realne działania na przykładzie dyskontowania (M. Białek, P. Sawicki)
 2. Czy zdolności umysłowe (intuicja i inteligencja) wiążą z podatnością na inklinacje umysłowe? (A. Sobków, C. Nosal)
 3. Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii (T. Zaleśkiewicz, A. Gąsiorowska, K. Stasiuk, R. Maksymiuk, Y. Bar-Tal)
 16.45-17.00 Przerwa

 17.00-17.45 Walne Zgromadzenie ASPE

 19.30-24.00 Uroczysta kolacja

  SOBOTA, 10 maja 2014
 9.00-10.00 Wykład plenarny II
prof. Katarzyna Sznajd-Weron: Czy modelowanie agentowe może zastąpić eksperyment społeczny?

 10.00-10.30 Przerwa kawowa
 10.30-12.00 Sesja IV. Decyzje w kontekście społecznym
 1. Wpływ zjawiska społecznego dowodu słuszności na decyzje użytkowników internetu (J. Maruszewski, A. Macko)
 2. Koherencja a skłonność do okazywania zaufania (K. Samson, M. Kacprzyk-Murawska, M. Roszczyńska-Kurasińska, A. Nowak)
 3. Narzędzie do badania międzykulturowych różnic w dopuszczalności kłamstwa (K. Cantarero, P. Szarota)
 4. Efekt ubezpieczonej ofiary – czy status ofiary ma znaczenie dla karania sprawców? (A. Macko)
 12.00-12.30 Przerwa kawowa

 12.30-14.00 Sesja V. Znaczenie marki w zachowaniach konsumenckich
 1. Konceptualizacja i pomiar wizerunku marki w ujęciu motywacyjnym (W. Razmus)
 2. Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie (O. Gorbaniuk, M. Kolańska, D. Ryżak, J. Sabat, H. Nitkiewicz, D. Kędziorek, J. Kleniewska, A. Maciejewska, A. Kisiel, J. Filipowska)
 3. Obraz siebie konsumentów marek produktów - systematyzacja i pomiar zmian (M. Kolańska, O. Gorbaniuk, D. Ryżak, J. Sabat, H. Nitkiewicz, D. Kędziorek, J. Kleniewska)
   
 4. Podejście ekologiczne w badaniach percepcji obiektów marketingowych (O. Gorbaniuk)
 14.00-14.15 Zakończenie konferencji